PRAVILA PROMOCIJE „IZRADITE KINDER CHOCOLATE OMOT SA SLIKOM VAŠEG DJETETA“

Članak 1.

Priređivač Promocije pod nazivom „Izradite Kinder Chocolate omot  sa slikom  vašeg djeteta“ (dalje u tekstu: „Promocija“) je Ferrero d.o.o. Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb, MBS: 1702793, OIB: 00356483075 (dalje u tekstu: „Priređivač“). Promocija se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Kinder od strane Priređivača, na teritoriju Bosne i Hercegovine, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Promociji imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Promociji putem internetske stranice www.kinderchocolate.ba u razdoblju od 01.12.2021. do 08.01.2022. godine.

Svaka osoba, koja prema ovom članku ima pravo sudjelovanja u Promociji i koja izvrši prijavu sukladno Pravilima Promocije navedenim u članku 3., smatra se sudionikom u Promociji (dalje u tekstu: „Sudionik“). Prihvaćanjem Pravila Promocije Sudionik potvrđuje da je stariji od 18 godina i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Članak 3.

Za sudjelovanje u Promociji potrebno je registrirati se na internetskoj stranici www.kinderchocolate.ba  unosom e-mail adrese. Nakon registracije potrebno je potvrditi slaganje s Pravilima promocije, Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja, izabrati jedan od predložaka Kinder Chocolate pakiranja i učitati fotografiju po želji (do 2 MB).Moguće je izraditi neograničen broj personaliziranih Kinder Chocolate pakiranja.

Nakon izrade personaliziranog Kinder Chocolate omota za Kinder Chocolate pakiranje od 100g, kreacija odlazi u proces provjere primjerenosti sadržaja od strane Priređivača koji će pregledati kreirani sadržaj (učitanu fotografiju). Unutar 48 sati, na e-mail adresu unešenu prilikom prijave, Sudionik će zaprimiti izrađen Kinder Chocolate omot link putem kojeg će moći koji može isprintati svoj personalizirani Kinder Chocolate omot u svojoj kući. Ukoliko Sudionik izradi Kinder Chocolate personalizirani omot s neprimjerenom fotografijom, Priređivač pridržava pravo odbiti takav zahtjev Sudionika zbog neprimjernosti te će Sudionik na e-mail adresu, navedenu prilikom registracije, zaprimiti e-mail poruku s odbijenicom za ispis izrađenog Kinder Chocolate personaliziranog omota.

Ispisanu Kinder Chocolate kreaciju potrebno je izrezati prema označenim linijama, omotati oko Kinder Chocolate pakiranja te zalijepiti. Voditelj obrade osobnih podataka Sudionika koji će se prikupljati u sklopu ove Promocije bit će Priređivač.

Članak 4.

Svaki Sudionik se za Promociju može prijaviti neograničen broj puta.

Članak 5.

Sudionici koji sudjeluju u Promociji nemaju pravo zahtijevati drugačiji promotivni proizvod ili u količinama većim od onih koje su navedene u članku 3. ovih Pravila. Promotivni proizvod nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 6.

U Promociji mogu sudjelovati svi Sudionici koji ispune uvjete iz članka 3. ovih Pravila. Prijave svih onih koji ne ispune uvjete iz članka 3. ovih Pravila neće biti uzete u obzir.

Članak 7.

Ispisom kreiranog Kinder Chocolate pakiranja prestaju sve daljnje obveze Priređivača Promocije prema Sudioniku.

Članak 8.

Sudionici u Promociji sudjelovanjem, odnosno prijavom putem internetske stranice www.kinderchocolate.ba prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke Sudionika Promocije i to: e-mail adresa, učitanu fotografiju (dalje u tekstu: „Osobni podaci“), u svrhu provođenja Promocije, a sve sukladno Uvjetima korištenja www.kinderchocolate.ba i Pravilima privatnosti www.kinderchocolate.ba-pravila-privatnosti. Ako Sudionik ne želi dati svoje Osobne podatke, neće moći sudjelovati u Promociji. Osobni podaci Sudionika prikupljeni sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti, prosljeđuju se izvršitelju obrade kojeg je Priređivač angažirao za adaptaciju internetske stranice, pripremu materijala i organizaciju te društvima unutar Ferrero grupacije kojima se određeni podaci prenose radi održavanja informatičke opreme i temeljem legitimnog interesa razmjene podataka između povezanih društava.

Osobni podaci Sudionika će biti pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede Promocija te će se podaci čuvati još 11 godina sukladno relevantnim odredbama primjenljivih zakona o računovodstvu. U odnosu na čuvanje Osobnih podataka danih u marketinške svrhe, isti se čuvaju 5 godina. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se Osobni podaci sudionika u Promociji obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će Osobne podatke Sudionika pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „OUZP“), Zakonu o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11) i drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internetskoj stranici www.kinderchocolate.ba. Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti pristup, promjenu ili ispravak već danih Osobnih podataka i/ili zatražiti ograničavanje ili prestanak daljnje obrade Osobnih podataka za sudjelovanje u Promociji kao i u marketinške svrhe, kao i prigovoriti obradi Osobnih podataka i zatražiti prenosivost Osobnih podataka, a sve obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu  potrosacki-servis@ferrero.com.

Sudionik također ima pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH.

Članak 9.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Promocije ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz promotivnog proizvoda.

Promocija se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Promocije biti obaviješteni na internetskoj stranici www.kinderchocolate.ba .

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Promociju, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u Promociji prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 11.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Promocije nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 1.12.2021.